Visi

Menjadi Pusat Kecemerlangan Kemahiran Tinggi Menjelang Tahun 2020

Misi

Memantapkan Sosioekonomi Veteran ATM

Objektif

Objektif Umum

Menjalankan apa-apa bentuk aktiviti berhubung dengan penggalakan pembangunan sosioekonomi personel bersara dan personel akan bersara melalui latihan

Objektif Khusus

  • Memberi latihan berkualiti kepada personel bersara dan personel akan bersara yang mengikuti kursus dalam bidang vokasional dan keusahawanan, selaras dengan perkembangan semasa.
  • Memastikan pengurusan PERHEBAT, tenaga pengajar dan kakitangan sokongan adalah terlatih, mengikut tugas dan tanggungjawab masing-masing.
  • Kurikulum latihan adalah berkualiti tinggi, selari dengan kehendak industri dan perkembangan teknologi terkini dan persijilan badan pentauliahan dalam dan luar negara.
  • Mengamal urus tadbir yang cekap bagi menyediakan prasarana latihan, peralatan dan bahan latihan sentiasa mencukupi serta menepati kehendak latihan