Menjadi Pusat Kecemerlangan Kemahiran Tinggi

Memantapkan Sosioekonomi Veteran ATM

OBJEKTIF UMUM

Menjalankan apa-apa bentuk aktiviti berhubung dengan penggalakan pembangunan sosioekonomi Personel Bersara dan Personel Akan Bersara ATM melalui latihan.

OBJEKTIF KHUSUS

  1. Memberi latihan berkualiti kepada personel bersara dan personel akan bersara ATM yang mengikuti kursus dalam bidang teknikal dan vokasional serta keusahawanan selaras dengan perkembangan industri semasa.
  2. Memastikan pengurusan PERHEBAT, tenaga pengajar dan kakitangan sokongan adalah terlatih dan mempunyai pengetahuan untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab masing- masing.
  3. Menyediakan kurikulum latihan yang berkualiti tinggi selaras dengan kehendak industri, perkembangan teknologi terkini dan persijilan badan pentauliahan dalam dan luar negara.
  4. Mengamal urus tadbir yang cekap bagi menyediakan prasarana latihan, peralatan dan bahan latihan sentiasa mencukupi serta menepati kehendak latihan.