“PRA LATIHAN PERALIHAN” bermaksud latihan penyesuaian berkaitan Latihan Peralihan yang tempohnya tidak melebihi dua (2)minggu yang boleh diikuti oleh anggota ATM dalam tempoh  24 bulan sebelum tarikh Tamat Tempoh Perkhidmatan (TTP).