Kami berjanji untuk memastikan perkhidmatan yang diberi adalah berkualiti dan menepati keperluan pelanggan dengan :

  • Menyedia dan mengedarkan Pekeliling Kursus kepada Pasukan-Pasukan Angkatan Tentera Malaysia dalam tempoh 12 bulan sebelum kursus bermula.
  • Menyediakan 20% peruntukan tempat dalam kursus-kursus yang dilaksanakan di Kampus Induk PERHEBAT kepada personel bersara Angkatan Tentera Malaysia.
  • Memastikan 100% kursus yang dirancang di Kampus Induk PERHEBAT dilaksanakan pada setiap tahun.
  • Memastikan 100% pelatih lulus penilaian mengikut piawaian latihan yang ditetapkan.
  • Memastikan pengurusan kewangan PERHEBAT dikendalikan mengikut Peraturan Kewangan semasa bagi mencapai tahap salah urus kewangan sifar (zero financial mismanagement)
  • Memastikan prasarana  dan semua keperluan latihan berfungsi pada tahap 100% serta selamat untuk digunakan.
  • Memberi respon terhadap aduan dan maklumbalas pelanggan dalam tempoh 5 hari bekerja.
  • Memastikan prasarana ICT berfungsi pada tahap 100%.