PERUTUSAN PENGERUSI

Sebagai sebuah Perbadanan yang bertanggungjawab terhadap pembangunan modal insan dan sosioekonomi bakal pesara dan veteran ATM, peranan PERHEBAT kian mencabar pada tahun 2020.

Pada 2019 dan tahun-tahun mendatang, peruntukan kewangan menjadi antara cabaran besar kepada PERHEBAT, selain memastikan prestasi tahunan berada pada tahap memberangsangkan.

Pelan Transformasi PERHEBAT

PERHEBAT bersama Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT) & Kementerian Pertahanan telah membangunkan Pelan Transformasi PERHEBAT yang menggariskan hala tuju baharu bagi tempoh 2020-2024 yang merangkumi cadangan model baharu, keperluan kewangan dan perubahan dasar.

Transformasi fokus kepada 4 instrumen utama yang merangkumi pemerkasaan Latihan Peralihan, penstrukturan semula organisasi, talent management & program-program komersil.

Tahun 2020, model PERHEBAT baharu akan dipacu Pelan Transformasi yang memerlukan komitmen tinggi daripada kakitangan dan stakeholders.

Model baharu PERHEBAT perlu difahami dan diterjemahkan oleh semua kakitangan dan perlu berubah kepada budaya dan amalan kerja yang lebih dinamik, profesional dan berdaya saing agar PERHEBAT kekal relevan di dalam menyampaikan perkhidmatannya.

Mengukuhkan Prestasi

Tahun lalu, PERHEBAT telah mengurus seramai 32,107 orang personel akan bersara dan veteran ATM yang merangkumi 3 aktiviti utama; Pra Latihan Peralihan, Latihan Peralihan & Pasca Latihan Peralihan.

6 Petunjuk Prestasi Utama (KPI) PERHEBAT pada 2019 berjaya mencatat skor keseluruhan 96.1% yang merangkumi antaranya kebolehpasaran graduan, keberhasilan MoU/MoA dan program khas Recognition of Prior Experiential Learning (RPEL).

Prestasi dan produktiviti kami perlu ditingkatkan pada tahap optimum bagi memenuhi permintaan dan jangkaan stakeholders terutamanya pelanggan kami iaitu ATM dan veteran.

PERHEBAT perlu terus proaktif dalam memastikan kejayaan pelaksanaan inisiatif dengan suntikan peruntukan daripada kerajaan.

Penghargaan

Saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Ahli Lembaga Pengarah PERHEBAT, pihak pengurusan dan warga kerja PERHEBAT atas komitmen dan dedikasi dalam menjalankan tugas.

Sekalung penghargaan kepada Kementerian Pertahanan, Angkatan Tentera Malaysia (ATM), LTAT, agensi kerajaan dan swasta serta rakan kolaborasi MoU/MoA yang telah memberikan sokongan padu dalam inisiatif pembangunan modal insan dan sosioekonomi kumpulan sasar.

LEFTENAN JENERAL DATO’ SRI ABDUL AZIZ BIN IBRAHIM (BERSARA)

PENGERUSI PERHEBAT